اخبار ورزشی » بیل می تواند هر جایی که دلش خواست برود!